Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dansschool Parmentier te Amersfoort

Welkom

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Inschrijven
Artikel 3. Kosten en betalingsvoorwaarden
Artikel 4. Afmelding
Artikel 5. Beëindiging inschrijving
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Huisregels
Artikel 8. Toepassing

Welkom!

Wij stellen het op erg op prijs, dat u zich als leerling bij Dansschool Parmentier in gaat schrijven.

Om alles goed en prettig te laten verlopen en onze regels omtrent uw inschrijving zo helder mogelijk voor u te maken, hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Dansschool Parmentier. Het is dus uitermate belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties. Door te klikken op ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels zonder enig voorbehoud.

Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op info@dansschoolparmentier.nl of via tel 033 4559822.

Graag tot ziens op onze dansschool!

De directie van Dansschool Parmentier

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dansschool Parmentier te Amersfoort, hierna ook te noemen: de dansschool.

Artikel 2. Inschrijven

 • Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en de kosten;
 • Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van de dansschool;
 • Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • Inschrijving kan zowel schriftelijk middels het inschrijfformulier als via de website geschieden;
 • De dansschool heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus;
 • Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt annuleren;
 • De dansschool mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. In geval van annulering door de dansschool voor aanvang van de cursus wordt de incasso-opdracht stopgezet. Als annulering door de dansschool tijdens de cursus plaatsvindt en de danslessen op een ander moment niet alsnog kunnen worden verzorgd, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen;
 • Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;
 • Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist en/of assistent. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden en/of binnen de dansschool klanten te werven voor gerelateerde activiteiten. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist en/of assistent aan de directie van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van 1500 (zegge: eenduizendvijfhonderd) euro per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de directie van de dansschool om verdere schade te vorderen.

Artikel 3. Kosten en betalingsvoorwaarden

 • Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;
 • De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s;
 • De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;
 • U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden;
 • Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige kosten behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen;
 • U betaalt de kosten door het invullen van de machtiging, een zogenoemde incasso-opdracht. U machtigt hiermee de dansschool het betreffende bedrag van uw rekening af te halen;
 • U heeft bij een aantal cursussen de keuze uit betaling in één termijn of betaling in een bepaald aantal termijnen;
 • Als u de kosten in één termijn betaalt, wordt het totale bedrag in de maand van inschrijving van uw rekening afgeschreven, tenzij anders aangegeven. Als u de kosten in termijnen betaalt, wordt het eerste termijn in de maand van inschrijving van uw rekening afgeschreven, tenzij anders aangegeven. De resterende termijnen worden vervolgens maandelijks van uw rekening afgeschreven;
 • U verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de dansschool voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde;
 • Als de dansschool kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend;
 • Voor consumpties in de bar, dansschoenen, entreegelden voor dansavonden, deelname aan activiteiten, wedstrijden of shows en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald.

Artikel 4. Afmelding

 • Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat bent de lessen te volgen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden;
 • Bij afmelding – om welke reden ook – bent u verplicht de volledige kosten voor de cursus, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen. Als u de kosten in termijnen betaalt, dient u alle termijnen te voldoen. Als u zich (ruim) voor aanvang van of tijdens de cursus afmeldt, vervalt de betalingsverplichting niet;
 • Er vindt in geen geval restitutie van de kosten of tussentijdse beëindiging van de incasso-opdracht plaats. Ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, zwangerschap, privé- of werkomstandigheden etc. Het is ook niet mogelijk de inschrijving voor een cursus om te zetten naar privélessen of anderszins;
 • Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en/of uitgesteld. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld;
 • In het uitzonderlijke geval dat door onvoorziene en opgelegde maatregelen van de overheid en/of door extreme weersomstandigheden de dansschool een dansles(sen) niet kan laten doorgaan, zal geen terugbetaling van de kosten voor de niet genoten dansles(sen) plaatsvinden. De dansschool zal haar uiterste best doen deze dansles(sen) (binnen hetzelfde dansseizoen) op te schuiven, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 5. Beëindiging inschrijving

 • Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 • U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;
 • Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan;
 • De directie behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:
   • zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de dansschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
   • zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van de dansschool;
   • zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de dansschool, medewerkers of leerlingen;
   • met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u de kosten voor de cursus niet binnen 30 dagen na het moment van de eerste mislukte incasso heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

  Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de kosten voor de cursus of stopzetting van de incasso-opdracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool;
 • U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit;
 • Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool;
 • Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten;
 • Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7. Geldende huisregels

Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. Een beknopt overzicht van huisregels kunt u ook vinden bij de ingang van de dansschool.

 • Algemeen
  • De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren;
  • Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen;
  • U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
 • Introducés
  • Het is niet toegestaan zonder overleg introducés en/of bezoekers mee te nemen naar uw cursus of één van de andere cursussen;
  • Er zijn periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. U wordt hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en/of bezoekers en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels;
  • De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen.
 • Kleding, schoenen en hygiëne
  • U bent vrij in uw kledingkeuze, rekening houdend met de normale fatsoenswaarden. Joggingbroeken, korte broeken (uitgezonderd bermuda’s), gescheurde kleding en petjes zijn niet toegestaan. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen;
  • U dient uw jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de bar of zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen;
  • U dient uw schoenen bij binnenkomst in de garderobe om te wisselen voor droge en schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan op uw schoenen van buiten op onze vloer te dansen. Deze regel geldt ook als u met de auto bent gekomen en/of voor de deur bent afgezet;
  • Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en anderen. Draag altijd schone (sport)kleding en gebruik een deodorant.
 • Mobiele telefoon
  • U dient uw mobiele telefoon bij binnenkomst in de dansschool uit/op stil te zetten en ook tijdens de lessen en pauzes uit/op stil te houden. Als u vanwege uw werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de leraar kenbaar te maken.
 • Consumpties
  • Het is niet toegestaan zelf drank- en/of etenswaren naar de dansschool mee te nemen en/of te nuttigen. Dit zal zonder overleg worden ingenomen;
  • Het is niet toegestaan glazen en/of flessen met (kraan)water te vullen;
  • Wij schenken geen (kraan)water. U kunt een glas bronwater bij ons kopen;
  • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht;
  • Onze medewerkers kunnen naar uw legitimatiebewijs vragen. Legitimatie is dan verplicht;
  • Tijdens de danslessen is het consumeren van kauwgum in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan.
 • Roken
  • Er geldt in de gehele dansschool een rookverbod;
  • Als de voordeur is gesloten, te weten tijdens de lessen, dansavonden en activiteiten, verzoeken wij u niet naar buiten te gaan om te roken. U kunt daarmee voor extra controle en/of overlast zorgen.
 • Foto- en filmopnamen
  • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken;
  • U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt;
  • De (door de huisfotograaf) in de dansschool gemaakte foto’s, van de dansschool ontvangen foto’s en foto’s, die op de website of social mediapagina’s van de dansschool staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

Artikel 8. Toepassing

 • Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie;
 • De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;
 • De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;
 • Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;
 • Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Amersfoort,
eerste uitgave mei 2008
aanpassing artikel 3.8 en 4.2 in maart 2013
aanpassing artikel 7.5 in januari 2014
aanpassing artikel 4.5 in maart 2020
laatste aanpassing artikel 3.7, 3,8, 7.5 en 7.6 op 14 april 2022